Algemene Voorwaarden van Got Shirts

Handelend onder Kamer van Koophandel nummer 70526044

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. De klant wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden door zijn bestelling.
 2. Afwijkende voorwaarden (mondeling of telefonisch) zijn alleen van toepassing indien GotShirts deze schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Eventuele voorwaarden van de klant, die afwijkend zijn aan deze voorwaarden, zijn niet bindend tenzij ze uitdrukkelijk schriftelijk door Got Shirts zijn bevestigd.
 4. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2: Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen die vermeld zijn in onze webshop zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 3: Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen, tenzij in de tussentijd de nieuwe prijzen voor het nieuwe jaar door de leverancier worden berekend.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de aangevraagde aantallen, indien de aantallen wijzigen, kunnen ook de prijzen wijzigen.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Got Shirts mag de overeengekomen prijs wijzigen indien door bepaalde omstandighedende opdracht niet volgens overeenkomst uitgevoerd kan worden. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Betaling

 1. Bestellingen via de webshop kunnen direct online betaald worden via iDeal. Zodra de betaling door Got Shirts is ontvangen, wordt de bestelling in behandeling genomen.
 2. Alle bestellingen via onze showroom, telefonisch of via email dienen voldaan te worden bij het afhalen. De bestelling wordt pas na betaling geleverd, tenzij anders is afgesproken.
 3. Als u wenst op rekening te betalen dienen hier vooraf duidelijke afspraken over gemaakt te worden en is Got Shirts gerechtigd € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Bij betaling op rekening dient de factuur binnen 14 dagen na datum afgifte factuur teworden voldaan op IBAN-rekeningnummer NL73RABO 313 2832 30
 5. Got Shirts houdt zich ten alle tijden het recht voor een zekerheid van de klant te verlangen tot het nakomen van de betalingsverplichting, voordat een bestelling in behandeling wordtgenomen. Ook indien er eerder andere betalingsvoorwaarden zijn afgesproken.
 6. De opdrachtgever van een bestelling blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor debetalingen. Ookal is de bestelling voor een andere klant gedaan.
 7. Als de bestellingen gereed zijn, dient deze binnen 14 dagen afgehaald te worden, indien debestelling niet binnen deze termijn is afgehaald, is Got Shirts gerechtigd de factuur te verzenden met een betalingstermijn van 14 dagen. Na 14 dagen wordt de factuur verhoogd met de wettelijke rente.
 8. Indien na de laatste aanmaning geen betaling is ontvangen, wordt de vordering overdragen naar ons incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) zijn voor rekening van de klant. Evenals de kosten bij een eventuele faillissements aanvraag.

Artikel 5: Levering

 1. Got Shirts streeft erna om bestellingen via de webshop binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden, mocht dit om de een of andere reden niet haalbaar zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact opgenomen met de klant.
 2. De levertermijn voor bestellingen via onze showroom is in principe binnen 3 weken. Spoedbestellingen zijn in overleg mogelijk.
 3. De levertijden zijn onder voorbehoud dat Got Shirts zelf tijdig en volledig de bestelling ontvangt van de leveranciers. Got Shirts is niet aansprakelijk indien de leverancier niet tijdig levert.
 4. De bestellingen worden via PostNL verzonden, normaal gesproken binnen 1 dag (in Nederland). Got Shirts is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden, verlies of beschadiging door PostNL.
 5. Got Shirt stelt alles in werking om afgesproken levertijden en speciale wensen na te komen, indien het niet lukt om deze afspraken na te komen zijn wij niet aansprakelijk voor schade. Schadevergoeding is in elk geval uitgesloten.
 6. Bestelde goederen alsmede aangeleverde goederen blijven eigendom van Got Shirts totdat de betalingsverplichting door de klant is voldaan.
 7. De klant is verplicht om de bestelling af te nemen, als deze aan hem wordt aangeboden, indien de klant weigert of nalatig is met het verstrekken van leveringsinstructies, dan zijn de aanvullende kosten voor rekening van de klant.
 8. Bij sommige bestellingen is een meer- of minderlevering van 10% toegestaan. Dit is afhankelijk van het productieproces.
 9. Er kan altijd een geringe afwijking in de kleur, maat, kwaliteit en/of uitvoering van de bestelling zijn.

Artikel 6: Verzendkosten

De verzendkosten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Artikel 7: Retourneren

 1. Alle bestellingen worden speciaal voor de klant besteld en bedrukt, het is helaas niet mogelijk om artikelen te retourneren of te ruilen.
 2. Indien de klant een verkeerde bestelling heeft ontvangen, dan zal Got Shirts zorgdragen voor de juiste artikelen. De klant dient dit binnen 7 dagen na levering kenbaar te maken bij Got Shirts.

Artikel 8: Wijzigen of annuleren van een opdracht

 1. Mocht de klant na het doen van de bestelling de opdracht willen wijzigen, dan kunnen er extra kosten worden berekend, afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt.
 2. Een opdracht kan alleen kosteloos geannuleerd worden indien de artikelen door Got Shirts nog niet besteld zijn en indien de opdruk nog niet is gemaakt/uitgeplot.
 3. Got Shirts heeft het recht om bestellingen te weigeren, indien bekend is of de verdenking ontstaat dat door een opdruk/logo de rechten van derden of de wettelijke voorschriften worden geschonden.

Artikel 9: Garantie

 1. Got Shirts garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en vrij zijn van gebreken.
 2. Uiterlijke zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering te worden gemeld.
 3. Indien er zich binnen 30 dagen na ontvangst gebreken voordoen aan de artikelen, dan kande klant aanspraak maken op de garantie. Got Shirts zal het artikel dan herstellen of vervangen. Indien het artikel wordt vervangen, dan dient het te vervangen artikel te worden geretourneerd aan Got Shirts.
 4. Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht (of getracht hebben), de klant de was etiketten of de wasvoorschriften niet heeft opgevolgd.
  In twijfelgevallen ligt de bewijslast bij de klant.
 5. Bij eigen aangeleverde artikelen geldt een eigen risico. Got Shirts is niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen of mislukking van de opdruk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

A. Alle producten in ons assortiment voldoen aan de strenge eisen. Got Shirts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, als gevolg van verkeerd gebruik of het gebrekkig functioneren van de producten.

B. Tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die op de website, in folders, catalogi, mailingen, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, zijn informatief. Got Shirts kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens.

C. Got Shirts is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.
In dat geval zal Got Shirts zo spoedig mogelijk aanpassen. Got Shirts kan niet aan offertes worden gehouden indien de prijs naar redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijke verkeer een vergissing of verschrijving bevat.

D. (PMS) drukkleuren zijn bij benadering en mogen licht afwijken .

E. (Zeefdruk-)transfers mogen na 3 jaar vernietigd worden indien ze nog niet gebruikt zijn.

F. De klant garandeert dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software die de klant verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten. Indien er schade ontstaat, door deze door de klant verstrekte bestanden, dan is de klant aansprakelijk voor de schade die hierdoor is aangericht.

Artikel 11: Intellectueel eigendom en auteursrechten

A. De klant verleent Got Shirts het recht het logo te gebruiken, te publiceren, te verveelvoudigen en producten van het logo te voorzien bij het openen van een webshop.

B. Eventuele auteursrechten of andere rechten op een logo blijven bij de klant. De verantwoordelijkheid voor deze logo’s ligt bij de klant.

C. De klant verzekert dat hij het logo zelf ontworpen heeft of geen inbreuk maakt op rechten van derden en/of alle gebruiksrechten heeft, met name merken-, auteurs en modelrecht. Eventuele inbreuk op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant vergoedt alle daaruit voortvloeiende kosten, ook voor verdediging en andere schade.

D. Indien op de door de klant aangeleverde ontwerpen/logo’s eigendomsrechten rust waarvan Got Shirts niet op de hoogte is gesteld door de klant, dan is de klant volledig aansprakelijk voor eventuele gevolgschade door het verveelvoudigen, openbaar maken door Got Shirts.

E. De klant vrijwaart Got Shirts voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de bestelling gebruikt worden.

F. Got Shirts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Got Shirts toekomen op grond van de Auteurswet.

G. De door Got Shirts tot stand gebrachte of verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Got Shirts, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen. Ze zijn uitsluitend bestemd om door de klant gebruikt te worden en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Got Shirts worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verstrekt worden aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12: Overmacht

Got Shirts behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, de bestelling op te schorten of zonder tussenkomst van een rechter te annuleren. In dit geval kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13: Privacy

Alle persoonsgegevens die Got Shirts verzameld worden uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en vertrouwelijk behandeld. Ze worden nooit aan derden verstrekt, behalve voor betalingstransacties of bezorgen van de bestelling!

Laatste keer herzien in Januari 2020 | alle rechten voorbehouden